ผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากความร้อน

อุณหภูมิโลก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลก ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตในด้านต่างๆ ของเรา ข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น เมื่อคลื่นความร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น การทำความเข้าใจเครือข่ายที่ซับซ้อนของผลกระทบด้านสุขภาพจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนทั่วไป

โรคที่เกิดจากความร้อน

ข้อกังวลสำคัญที่สุดท่ามกลางอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นคือความชุกของการเจ็บป่วยจากความร้อนที่เพิ่มขึ้น โรคลมแดด อาการอ่อนเพลียจากความร้อน และภาวะขาดน้ำกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชากรกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะสุขภาพอยู่แล้ว

สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างความร้อนจัดและปัญหาหัวใจและหลอดเลือด อุณหภูมิสูงอาจทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดตึงเครียด ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายและเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่มีภาวะหัวใจ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงคลื่นความร้อน

ภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจ

อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้คุณภาพอากาศแย่ลง ทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ ความร้อนอาจทำให้การก่อตัวของโอโซนและอนุภาคในระดับพื้นดินรุนแรงขึ้น ส่งผลเสียต่อบุคคลที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

โรคติดเชื้อและการเจ็บป่วยจากแมลง

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุณหภูมิส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อและความเจ็บป่วยที่มีพาหะนำโรค การขยายแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับพาหะนำโรค เช่น ยุง ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงการแพร่กระจายของโรค ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก

ความท้าทายด้านสุขภาพจิต

การสัมผัสกับความร้อนจัดเป็นเวลานานอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพจิตได้ ผลลัพธ์ที่สังเกตได้จากความเครียดจากความร้อน รบกวนการนอนหลับ และความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ประชากรกลุ่มเปราะบาง รวมถึงชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีการเข้าถึงแหล่งทำความเย็นที่เพียงพอ จะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

ผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเปราะบาง

ความร้อนส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเปราะบางอย่างไม่สมส่วน รวมถึงผู้สูงอายุ เด็ก และชุมชนด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึงเครื่องปรับอากาศ ทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาลอย่างจำกัด และสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอ ช่วยเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพที่กลุ่มเหล่านี้ต้องเผชิญ

ผลกระทบของเกาะความร้อนในเมือง

การขยายตัวของเมืองทำให้ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความร้อนรุนแรงขึ้นโดยอาศัยผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมือง เนื่องจากพื้นผิวคอนกรีตและยางมะตอยดูดซับและกักเก็บความร้อน พื้นที่ในเมืองจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ในชนบทโดยรอบ ปรากฏการณ์นี้เพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่น

การจัดการกับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนต้องใช้แนวทางหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ของสาธารณชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการแทรกแซงเชิงนโยบาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเปลี่ยนโฉมสภาพแวดล้อมของเรา มาตรการเชิงรุกจึงมีความจำเป็นในการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ด้วยการส่งเสริมความยืดหยุ่น การวางผังเมืองอย่างยั่งยืน และการจัดลำดับความสำคัญความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบาง สังคมสามารถมุ่งสู่อนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความร้อนที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม เช่าพัดลม ได้ที่นี่
เบอร์โทร : 088-932-7212
IDLINE : 0889327212
FACEBOOK : พัดลมไอน้ำพัดลมไอเย็น